• İxtirasarlar lüğəti
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Nəriman Seyidəliyev, BDU-nun mərhum professoru Bayram Əhmədov və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rasim Heydərovun «İxtisarlar lüğəti» (Bakı, Elm nəşriyyatı, 2019, 232 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru tanınmış...
  Daxil olundu: 19.09.2019 » Oxundu: 35
 • Xarici dilin fonetikası
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Qurbanovanın ingilis dilinin fonetikası əsasında yazdığı «Xarici dilin fonetikası» (Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2019, 169 s.) adlı dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru tanınmış fonoloq, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Fəxrəddin...
  Daxil olundu: 08.05.2019 » Oxundu: 342
 • Azərbaycan dialektologiya elminə əvəzsiz töhfə
  Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Məhərrəm Məmmədlinin «Azərbaycan dialektologiyası» (Bakı, 2019, 352 s.) adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məmmədəli Qıpçaq, rəyçiləri filologiya üzrə elmlər...
  Daxil olundu: 26.02.2019 » Oxundu: 622
 • “Oğuznamə”nin leksikası Azərbaycan dilinin qərb şivələrində
  Azərbaycan və Türkiyə türklərinin formalaşmasında əsaslı rol oynayan qədim oğuz tayfalarının folkloru olduqca zəngin və çoxcəhətlidir. Oğuzların hörmətlə əldən-ələ gəzdirdikləri “Dədə Qorqud kitabı”yla atbaşı gedən, təxminən iki min atalar sözü və məsəldən ibarət olan “Oğuznamə” toplusu Qərb oğuzcalarının tarixinin öyrənilməsinə...
  Daxil olundu: 31.01.2019 » Oxundu: 533
 • Azərbaycan dilində isim kökləri
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, dosent Baba Məhərrəmlinin “Azərbaycan dilində isim kökləri” (Bakı, 2018, 140 s.) adlı kitabı “Elm” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitabın redaktoru akademik Möhsün Nağısoylu, rəyçiləri filologiya elmləri doktoru, professor Elbrus Əzizov və...
  Daxil olundu: 06.12.2018 » Oxundu: 492
 • -Varı, yoxsa -vari?
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 12 yanvar tarixli məlum sərəncamından sonra bir sıra lüğətlər hazırlandı ki, onlardan biri də gərgin axtarışlar nəticəsində ərsəyə gələn və ən işlək olan «Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti»dir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra tərtib edilən bu lüğət dilimizin 80 min...
  Daxil olundu: 30.11.2018 » Oxundu: 699
 • Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili
  Gənc türkoloq alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Türk dilləri şöbəsinin müdiri Elçin İbrahimovun «Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili» kitabının düzəlişlər və əlavələr edilmiş II nəşri işıq üzü görmüşdür.
  Daxil olundu: 16.11.2018 » Oxundu: 472
 • Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri
  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevinc Sərhad qızı Sadıqovanın Qərbi Azərbaycan şivələri ilə müqayisə əsasında yazdığı «Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri» kitabı nəşr olunmuşdur. 
  Daxil olundu: 07.11.2018 » Oxundu: 542
 • Dildə fonetik, fonoloji mənimsəmə və interferensiya hadisəsi (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)
  Monoqrafiya “Dildə fonetik, fonoloji mənimsəmə və interferensiya hadisəsi (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)” adlı aktual bir mövzuya həsr edilmişdir. Söz danışıq üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidirsə, onun tələffüzü və ya fonetik xüsusiyyətləri də sözün anlamı üçün bir o qədər...
  Daxil olundu: 07.11.2018 » Oxundu: 687
 • Azərbaycan dilində jarqonlar
  Lənkəran Dövlət Universitetinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əlirza Əliyevin "Azərbaycan dilində jarqonlar" monoqrafiyası təkmilləşdirilərək və əlavələr edilməklə yenidən nəşr olunmuşdur. Əsər müəllifin qeyd etdiyi kimi, onun dilçi - alim kimi yetişməsində böyük zəhməti olan mərhum professor Musa Adilovun əziz xatirəsinə ithaf olunmuşdur. 
  Daxil olundu: 03.11.2018 » Oxundu: 706